Algemene Voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden


Disclaimer Website Disclaimer E-mail Overig

Disclaimer Website

Algemeen

Hieronder vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn op (het gebruik van) de website van Van der Linden Accountants (hierna: LAK) alsmede de informatie en applicaties daarop. Door uw bezoek aan dit deel van de website wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee ook in te stemmen.

Informatie

De informatie op deze website is slechts algemeen van aard. Om die reden is deze niet bedoeld of geschikt als advies in specifieke situaties, waaraan derhalve ook geen rechten kunnen worden ontleend.

De informatie op de website van LAK is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en geplaatst en wordt ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderhouden. Desondanks kan de informatie mede om technische redenen fouten bevatten en/of niet actueel (meer) zijn, dan wel onjuist of onvolledig zijn geplaatst, dan wel niet of niet geheel (goed) leesbaar zijn.

LAK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade en/of gederfde winst dan ook als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op deze website, noch voor schade en/of gederfde winst als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van, het vertrouwen op en/of handelen naar de informatie op deze website.

Beveiliging van informatie

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde aan bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Teneinde een adequate beveiliging te kunnen blijven handhaven, kan LAK in de toekomst aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen, die voor alle gebruikers van de website van LAK en/of de daarop aanwezige applicaties zullen gelden.

Te denken valt aan het verplicht en periodiek wijzigen van het toegangswachtwoord, of het uitreiken van een zogenaamde 'token', een niet-kosteloos apparaat dat toegangscodes genereert.

Webapplicaties van derden

In het kader van haar dienstverlening stelt LAK op deze website een of meer webapplicaties ter beschikking aan haar cliƫnten. De cliƫnten hebben daartoe slechts toegang met toestemming van LAK, die daartoe inlogcodes verstrekt of laat verstrekken.

LAK streeft ernaar, maar kan niet garanderen, dat de ter beschikking gestelde webapplicaties te allen tijde juist functioneren. LAK aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor welke schade en/of gederfde winst dan ook als gevolg van het gebruik en/of de (tijdelijke) niet-beschikbaarheid en/of het (tijdelijke) niet functioneren van deze applicaties.

Sites van derden

De website van LAK kan hyperlinks naar websites van andere organisaties bevatten. Deze websites van derden worden door LAK niet gecontroleerd en/of onderhouden. LAK aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of het gebruik van, vertrouwen op en/of handelen naar de informatie en/of toepassingen op deze websites.

Informatie van derden

De website van LAK kan informatie van derden bevatten. Hierbij valt te denken aan de nieuwsberichten. Met onze actualiteiten willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, die mogelijk uw bedrijf raken. Ondanks de zorgvuldigheid waarop deze informatie tot stand komt kan er natuurlijk altijd iets misgaan. Noch Van der Linden Accountants, noch de redactie, noch de uitgever van de nieuwsbrief aanvaarden enige aansprakelijkheid als gevolg van eventueel onjuiste (of niet meer juiste) berichtgeving.

Intellectuele eigendomsrechten

Persoonlijk, niet-commercieel gebruik en/of vermenigvuldigen van de informatie op deze website is toegestaan.

Commercieel gebruik, vermenigvuldigen en/of publiceren in welke vorm dan ook van (de inhoud van) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van LAK.

Ten aanzien van de informatie, teksten, namen, logo's en afbeeldingen op deze website, in welke vorm dan ook gelden intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en merkrechten.

Slechts met schriftelijke toestemming van LAK kunnen derden hyperlinks en/of toepassingen aanbrengen op haar site.

Wijzigingen

LAK behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen en/of aanvullingen te doen op deze disclaimer. Deze wijzigingen en/of aanvullingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Algemene Voorwaarden

Op alle diensten van LAK zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden

Al onze diensten en producten worden geleverd onder onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer: 39075051

U kunt door middel van onderstaande link deze algemene voorwaarden downloaden.

Algemene voorwaarden Van der Linden Accountants

Wilt u op basis van de op deze site geboden informatie actie ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Voor een dergelijk advies, of inlichtingen, kunt u altijd een afspraak met ons maken.


Disclaimer E-mail

Op alle correspondentie welke elektronisch via een e-mail account van Van der Linden Accountants wordt verstuurd is de volgende disclaimer van kracht: De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Hoewel bij de verzending van dit e-mailbericht de nodige zorgvuldigheid wordt betracht, is een juiste en volledige overdracht van dit e-mailbericht niet te garanderen. Aan dit e-mailbericht en/of meegezonden bestanden kunnen geen rechten worden ontleend.

The following disclaimer applies to all correspondence sent electronically via an e-mail account of Van der Linden Accountants: The information dispatched by this e-mail message is exclusively intended for the addressee. The use of this information by others than the addressee is forbidden. Publication, multiplication and/or spread of this information to third parties will not be allowed. Though due care has been exercised with the dispatch of this e-mail message, a correct and full transfer of this e-mail message cannot be guaranteed. No rights can be derived from this e-mail message and/or files attached to this e-mail message.

Jegens een ieder zijn toepasselijk de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Van der Linden Accountants waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39075051.
Op verzoek worden de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden toegezonden.

Overig

Directie en medewerkers van Van der Linden Accountants werken er hard aan om u van dienst te zijn. Indien er onverhoopt toch iets niet naar wens is verlopen, kunt u uw mening kenbaar maken via: